joi, 1 decembrie 2011

Am reusit sa atragem doar 545 mil. € prin Programul „Cresterea Competitivitatii Economice“


Suma atrasa reprezinta 45% din alocarea UE pe 2007-2010, iar din 5.841 de proiecte depuse au fost contractate mai putin de o cincime 

Sursa: Fin.ro 2 Iunie 2010 

Avand ca obiectiv general cres­terea productivitatii intreprin­derilor romanesti, POSCCE dispune pentru perioada 2007-2013 de 2,55 miliarde de euro. 

Pana la mijlocul lunii mai, au fost depuse 5.841 de proiecte, dintre care 1.002 au fost contrac­tate, contributia UE la acestea in raport cu alocarea UE 2007-2010 fiind de 45%. Reprezentantii autoritatilor au intocmit o lista cu cele mai frecvente probleme in elaborarea proiectelor, dar si cu recomandari utile pentru potentialii beneficiari.

Obiectivul general al Programului Operational Sectorial „Cresterea Competi­ti­vitatii Economice” (POSCCE), finantat prin Fondul European de Dezvoltare Re­gio­nala (FEDR) si gestionat de Ministerul Economiei si Mediului de Afaceri, este cre­sterea productivitatii intreprinderilor ro­manesti, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si majorarea productivitatii Romaniei, pana in 2015, la un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a pro­ductivitatii din UE. Pana la mijlocul lunii mai, au fost depuse 5.841 de proiecte, din­tre care 1.002 au fost semnate, contributia Uniunii la acestea in raport cu alocarea 2007-2010 fiind de 45% (suma alocata pen­tru aceasta perioada este de 1,216 miliarde de euro). 

Alte peste 400 de proiecte au fost deja aprobate si asteapta faza de contrac­tare, 1.641 se afla in evaluare, 2.301 au fost res­pinse, iar 419 nu au intrat inca in pro­cesul de evaluare. La acestea se adauga 231 de proiecte care au fost retrase sau reziliate in timpul evaluarii sau dupa evaluare ori contractare.

„Calitatea proiectelor depuse in ultima perioada este net superioara, trebuie sa alegem din proiecte mai bune, ceea ce ne face munca mai grea”, spune Dan Sto­lojanu, sef serviciu POSCCE. Recoman­da­rile reprezentantilor autoritatii de ma­nagement in vederea elaborarii corecte a proiectelor si a depunerii cererilor de fi­nantare vizeaza in primul rand con­sul­tarea cu mare atentie a Ghidului solicitantului, a formularului original al cererii de finantare, precum si a anexelor.
Apoi, la completarea cererii de finan­tare, atentia trebuie centrata pe formatul de lucru recomandat (font, dimensiunea corpului de litera etc.), pe respectarea for­matelor anexelor si pe completarea doar a sectiunilor rezervate solicitantului.

Tot­odata, nu trebuie sters din formularul ce­rerii de finantare niciun capitol, iar daca una dintre sectiuni nu este specifica pro­iectului se completeaza totusi cu preci­zarea „Nu se aplica” sau alta precizare din care sa rezulte ca acest lucru nu este specific proiectului sau beneficiarului.

Autoritatile recomanda identificarea din timp a tuturor costurilor implicate

Pentru a porni cu dreptul sunt nece­sare identificarea din timp a tuturor cer­tificatelor/autorizatiilor solicitate si planificarea obtinerii acestora in functie de perioada lor de valabilitate, dar si verifi­carea indeplinirii criteriilor de eligibilitate inca din faza de planificare a ela­borarii proiectului. Este indicata si identifi­carea resurselor umane proprii sau care pot fi atrase in echipa de management inca din faza de conceptualizare a proiectului.

Realizarea unei analize de piata si inclu­derea acesteia in planul de afaceri/studiul de fezabilitate sau care sa stea la baza ela­borarii cererii de finantare, dar si intoc­mirea unei diagrame Gantt de implementare realista sunt alte indrumari utile pen­tru cei care vor sa-si asigure succesul con­tractarii. De asemenea, autoritatile recomanda identificarea tuturor costurilor proiectu­lui, indiferent de natura lor, in acord cu activitatile din proiect, ulterior urmand sa fie incadrate in categoria corespunzatoare eligibil/neeligibil. 

Printre greselile de natura calitatii teh­nice si financiare au fost sesizate slaba jus­tificare a contributiei proiectului la realizarea obiectivului general al programului si a obiectivelor specifice axei si opera­tiunii, lipsa legaturii logice intre elemen­tele proiectului - resurse, activitati, rezultate directe si rezultate finale -, precum si neconcordante intre planul de afaceri sau studiul de fezabilitate si cererea de fi­nantare. 

In unele cazuri, studiul de feza­bili­tate nu a fost specific investitiei sau pro­iectului, indicatorii financiari nu cores­pundeau cerintelor Ghidului solicitantu­lui (grilei de evaluare), iar analizele de risc si senzitivitate erau realizate super­ficial sau lipseau. Alte probleme au fost generate de necorelarea bugetului proiec­tului cu activitatile si rezultatele sau de intocmirea unui cashflow incorect, cu intrari nejus­tificate, uneori negativ.

Atentie si la completarea cererilor de rambursare

In ceea ce priveste erorile in comple­tarea cererii de rambursare (CR), cele mai frecvente sunt nerespectarea instruc­tiu­nilor de completare, de exemplu prin pu­nerea valorii din factura in loc de cea eligibila, aplicarea unor procente eronate fata de cele din buget sau semnarea de catre alte persoane fata de cele impu­ter­nicite prin contractul de finantare. Alte gre­seli sunt nerespectarea ordinelor de chel­tuieli eligibile, incadrarea gresita in cate­goriile de cheltuieli, nerespectarea pla­foanelor sau chiar transmiterea de docu­mente incomplete, ilizibile sau necer­tificate „conform cu originalul”.

Probleme in elaborare

 •  de forma, precum numerotare incorecta, lipsa stampila si/sau semnatura, nerespectarea ordinii documentelor
 • nerespectarea formatelor impuse pentru cererea de finantare, pentru documente suport sau pentru studiul de fezabilitate si planul de afaceri
 • cererea de finantare nu este semnata de persoana in drept sau nu exista documente justificative pentru sustinerea semnaturii
 • diferente intre informatia listata si cea inclusa pe CD si/sau on-line
 • certificate sau autorizatii expirate
 • confuzie privind necesitatea depunerii unor documente, mai ales a Fisei tehnice de mediu
 • lipsa formularului de autoevaluare in raport cu criteriile de mediu
 • erori in documentele ce atesta proprietatea/concesiunea asupra terenului sau constructiei pe care se realizeaza proiectul
 • neintelegerea criteriilor de eligibilitate si a faptului ca acestea sunt cumulative
 • incadrarea eronata a solicitantului in categoria intreprinderilor mici sau mijlocii
 • incadrarea intr-un cod CAEN neeligibil
 • erori in calcularea valorii totale eligibile din cauza incadrarii eronate a cheltuielilor sau a neaplicarii corecte a procentelor de eligibilitate ori a intensitatii ajutorului de stat
 • neincadrarea in cerintele schemei de finantare in ceea ce priveste activitatile eligibile
 • confuzie privind beneficiarul/proprie­tarul si operatorul economic care va opera dupa finalizare investitia
 • rezultatele nedefinite clar si/sau indicatori utilizati diferiti de cei inclusi in cererea de finantare
 • nerespectarea cerintelor legate de durata proiectului, a contractelor de concesiune/inchiriere sau faptul ca proiectul prevede doar constructii
Erori de natura eligibilitatii

 • l neintelegerea criteriilor de eligibilitate si a faptului ca acestea sunt cumulative
 • incadrarea eronata a solicitantului in categoria intreprinderilor mici sau mijlocii
 • incadrarea intr-un cod CAEN neeligibil
 • erori in calcularea valorii totale eligibile din cauza incadrarii eronate a cheltuielilor sau a neaplicarii corecte a procentelor de eligibilitate ori a intensitatii ajutorului de stat
 • neincadrarea in cerintele schemei de finantare in ceea ce priveste activitatile eligibile
 • confuzie privind beneficiarul/proprie­tarul si operatorul economic care va opera dupa finalizare investitia
 • rezultatele nedefinite clar si/sau indicatori utilizati diferiti de cei inclusi in cererea de finantare
 • nerespectarea cerintelor legate de durata proiectului, a contractelor de concesiune/inchiriere sau faptul ca proiectul prevede doar constructii
Autor: Arabela Boboc

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu